Guckuskor i PaurankivaaraFascinerande intresse och engagemang. Tidskriften kan hämtas här https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203141/FULLTEXT01.pdf