Vasikkavuoma
Saxat från Länsstyrelsen i Norrbottens beskrivning av naturreservatet Vasikkavuoma:

Vasikkavuoma utgör en liten spillra av en naturtyp som tidigare var mycket vanlig i norra Europa. Myren utgör troligen den i dag största sammanhängande hävdade slåttermyr som finns i Norden.

Sju kilometer väster om Pajala ligger slåttermyren Vasikkavuoma. Reservatet utgörs av mader längs Vasikkajoki, utanför dessa finns kärr med gott om sjöfräken och strängstarr. Myren översvämmas varje vår och vattnet ger näring till växtligheten. Översilningen bidrar också till en speciell sammansättning av olika arter mossor och kärlväxter. Här finns även kalkkrävande orkidéer som sumpnycklar, ängsnycklar och blodnycklar. 
Orkidéernas närvaro visar att det är en rik berggrund med kalksten och skiffer. Flera starrarter är viktiga slåtterväxter, men värdefullast är frodig och kraftig sjöfräken. Andra mer iögonfallande växter är den gula myrbräckan, den rosa nordspiran och den vita slåtterblomman. Här finns även den fridlysta käppkrokmossan som trivs i järnhaltigt vatten.
Reservatet är ett levande dokument på historisk markanvändning. Här kan man få en bild av levnadsbetingelserna i övre Tornedalen och myrslåtterns utbredda betydelse för hela Norrland. De arter som är beroende av myrslåtter har funnit en hemvist här. Från den gamla tiden finns ännu ett 70-tal lador bevarade, ladorna på myren bidrar till att öka både natur- och kulturvärdena.