Trädpark i Boden


I Bodens centrala del nära kyrkan och gränsande till kyrkstugorna finns en park 
med skyltförsedda träd av mer ovanliga slag.

Vid slutet av en kyrkstugegränd står en liten svartgran.

Cembratallens kottar älskar den brednäbbade nötkråkan här uppe i norr.

Pyramidhägg

Kanadahägg


Rödbladig björk

Vitbrokig lönn

Gulbarkig hägg

Höstcaragon

Skogslind

Trubbhagtorn

Fjällticka?

En synnerligen grann bodenpil